Pag-download_1100x236

單張

以下為壽險產品及非壽險產品之宣傳單張,請按圖片下載。

壽險產品:
「易儲保」保險儲蓄計劃 「升學保」教育儲蓄計劃 102 保費回贈住院現金計劃 個人壽險

「置安心」按揭人壽保險

「優悠退休年金計劃」
非壽險產品:
「易安心」個人意外保險 工作意外及職業病保險 (適用於家庭傭工) 「住安心」家居保險 「醫安心」住院現金保險 汽車保險

「安心遊」旅遊保險